Stichting ZO! heeft als taak het bevorderen van maatschappelijk welzijn, (collectieve) preventie, ondersteuning aan haar inwoners, hulpverlening en zorgregie. Ze krijgt deze opdracht vanuit gemeente Zuidplas.

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Stichting ZO!, gevestigd aan Raadhuisplein 2, Nieuwerkerk aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Stichting ZO! werkt nauw samen met gemeente Zuidplas en er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens. In het Verwerkingsregister is per proces aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk is, op welke rechtmatige grondslag de verwerking is gebaseerd, welke gegevens er worden verwerkt en hoelang deze worden bewaard.

Globaal is de verdeling van verantwoordelijkheden:

Processen

Verwerkings-verantwoordelijke

Verantwoordelijke

Processen Stichting ZO!

Stichting ZO!

Directeur-bestuurder Stichting ZO!

Processen die beginnen bij de Stichting ZO! en eindigen bij Gemeentelijk ToewijzingsTeam (GTT)

Gezamenlijke verantwoordelijkheid Stichting ZO! en gemeente Zuidplas

Directeur-bestuurder Stichting ZO! verantwoordelijk voor de uitvoering van de processen van de Stichting ZO!

College gemeente Zuidplas is eindverantwoordelijk voor beleid en toezicht.

Processen Gemeentelijk ToewijzingsTeam (GTT)

Gemeente Zuidplas verantwoordelijk       

Clustermanager gemeente voor beleid en uitvoering verantwoordelijk

College gemeente Zuidplas is eindverantwoordelijk

Onze contactgegevens zijn:

https://stzo.nl
Raadhuisplein 2, Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoonnummer: 0180-310050

De Functionaris Gegevensbescherming van Stichting ZO! is te bereiken via FG@stzo.nl

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook uw ondersteuningsplan, medische gegevens, uw geslacht of uw Burgerservicenummer.

Bijzondere persoonsgegevens

Het kan zijn dat wij bijzondere persoonsgegevens van u verwerken. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens die te maken hebben met gezondheid. Voordat wij deze verwerken, vragen wij uw nadrukkelijke toestemming. We verwerken ook niet meer gezondheidsgegevens dan strikt noodzakelijk zijn.

Wat houdt verwerken in

Elke bewerking van een persoonsgegeven valt onder ‘verwerken’. Volgens de AVG vallen in ieder geval de volgende handelingen onder ‘verwerken’: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens.

Grondslag

Stichting ZO! verwerkt alleen persoonsgegevens als hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Bijvoorbeeld de uitvoering van een wettelijke verplichting, met uw toestemming of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het algemeen belang.

Doel

Wij gebruiken uw gegevens in principe niet voor een ander doel dan met u is besproken of waarvoor u ons uw gegevens verstrekte. We gebruiken ze alleen voor andere doelen als dit volgens de wet mag of moet.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting ZO! verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten en diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt of een ketenpartner bent. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij welk proces en voor welk doel. Wij werken hierbij nauw samen met gemeente Zuidplas en andere ketenpartners.

Proces

Doeleinde

Soort gegevens

Vraagverheldering, onderzoek, advisering en ondersteuning

De inwoners van Zuidplas zijn ondersteund in hun hulp of ondersteuningsvraag met uiteindelijk doel dat de inwoner zoveel mogelijk zelf weer oppakt en/of met zijn of haar netwerk.

Brede uitvraag van alle leefgebieden tijdens keukentafelgesprek, informatie (met toestemming van de inwoner) bij behandelaar(s), zorgverlener(s), familie en/of overige externe partijen.

Integrale samenwerking

Soepele overgang tussen ondersteuning en begeleiding, het voorkomen van stapeling van hulpverleners. Vroegtijdige en onderlinge ketenafstemming, zodat er tijdig passende hulp, zorg of bijsturing kan worden verleend om daadwerkelijke bedreigingen voor een gezonde en veilige ontwikkeling te voorkomen, te beperken of weg te nemen.

NAW, contactgegevens gezaghebbende/ouders, gegevens over schulden, werk & inkomen, gezinssamenstelling, gezinsproblematiek, medische gegevens indien noodzakelijk.

Sociale duurzaamheid (sociale basis in de wijk/dorp sterker maken)

Inwoners staan in de eigen kracht door inzet sociaal netwerk en/of sociale cohesie is vergroot.

Contactgegevens van belangrijke partners zoals de huisartsen, JGZ, GR-IJsselgemeente, Leerplichtambtenaren.

Versterken zelfredzaamheid

Inwoners maken gebruik van hun eigen mogelijkheden en zijn zo zelfredzaam als mogelijk.

NAW, contactgegevens, informatie omtrent zelfredzaamheid, ondersteuningsplan.

Deskundigheidsbevordering

Bevorderen van de inhoudelijke deskundigheid van het team en borgen van de SKJ registratie o.a. door tegenlezer bij ondersteuningsplannen.

Ondersteuningsplan, gegevens medewerkers in de keten.

Bieden van ondersteuning en regie bij multiproblem huishoudens

Ondersteuning bieden bij complexe en meervoudige crisissituaties (¨multiproblem¨).

NAW, contactgegevens gezaghebbende/ouders, gegevens over schulden, werk & inkomen, gezinssamenstelling, gezinsproblematiek, medische gegevens indien noodzakelijk, uitvraag leefgebieden, ondersteuningsplan.

Opbouwwerk Molukse gemeenschap

Aanpak sociale en fysieke vraagstukken in de wijk en ondersteuning en stimulering contact tussen bewoners, vrijwilligers, zorg, onderwijs, wonen, sport, cultuur en werk.

Contactgegevens, NAW.

Zorg- en casusregie middels 1G1P1R (één gezin, één plan, één regisseur)

Effectievere zorg, zorgcontinuïteit voor de inwoner en één casushouder per huishouden

NAW, BSN, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, gezinssamenstelling, gezinsproblematiek ondersteuningsplan

Jeugdwet

Doeleinde

Soort gegevens

Algemene (preventieve) voorzieningen

Maatschappelijke participatie naar vermogen van iedere inwoner van de gemeente Zuidplas, faciliteren zelfredzaamheid en veerkracht.

NAW, contactgegevens, geslacht, aangeboden product of dienst, oordeel wel/geen crisissituatie.

Zorg en maatwerkvoorziening (Hulp en zorg aan kinderen en jongeren)

Verkenning oplossingsmogelijkheden van eigen kracht, sociaal netwerk, algemene voorzieningen, voorliggende wet- en regelgeving en individueel maatwerkvoorzieningen.

NAW, BSN, contactgegevens kind, geslacht, contactgegevens gezaghebbende/ouders gezinssamenstelling, gezinsproblematiek, uitvraag leefgebieden, ondersteuningsplan, onderwijsnummer, school, onderwijssoort en -niveau, schoolverloop, kennisgeving verzuim, medische gegevens indien noodzakelijk.

Onderwijs zorgarrangementen (OZA)

De kinderen en jongeren van de gemeente Zuidplas worden in een veilige en gezonde omgeving onderwijs geboden en zij groeien op tot zelfstandige volwassenen, zodat zij naar vermogen actief deelnemen aan het sociale, economische en culturele leven.

NAW, BSN, contactgegevens kind, geslacht, contactgegevens gezaghebbende/ouders gezinssamenstelling, gezinsproblematiek, uitvraag leefgebieden, ondersteuningsplan, onderwijsnummer, school, onderwijssoort en -niveau, schoolverloop, kennisgeving verzuim, medische gegevens indien noodzakelijk.

Thuisnabij Onderwijs pilot koningskwartier

Pilot koningskwartier heeft als doel: 1. Dat kinderen in het kindcentrum onderwijs kunnen blijven ontvangen in plaats van uit te stromen naar het SBO. 2. Dat er integraal gewerkt wordt in de school van uit het onderwijs, jeugdhulp, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en jeugd- en jongerenwerk.

NAW, BSN, contactgegevens kind, geslacht, contactgegevens gezaghebbende/ouders gezinssamenstelling, gezinsproblematiek, GGZ-problematiek, uitvraag leefgebieden, ondersteuningsplan, onderwijsnummer, school, onderwijssoort en -niveau, schoolverloop, kennisgeving verzuim, medische gegevens indien noodzakelijk.

WMO

Doeleinde

Soort gegevens

Algemene (preventieve) voorzieningen

Door middel van zorg en ondersteuning zetten we in op het bevorderen van de sociale samenhang, (langer) zelfstandig thuis wonen, toegankelijkheid van voorzieningen/diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Personen met een (chronische) lichamelijke- psychische- of psychosociale beperking worden zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving ondersteunt bij de zelfredzaamheid en participatie.

NAW, BSN, ID, geslacht, contactgegevens, (chronische) lichamelijke- psychische- of psychosociale beperking(en), contactgegevens mantelzorgers, contactgegevens betrokken ketenpartners, bankgegevens, ondersteuningsplan.

Zorg- en maatwerkvoorzieningen

Hulp en ondersteuning voor burgers bieden, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij

NAW, Contactgegevens betrokkene, NAW, Contactgegevens mantelzorger, (chronische) lichamelijke- psychische- of psychosociale beperking(en), ID,

Ondersteuning bij dementie

Mensen met dementie zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te laten wonen.

NAW, Contactgegevens betrokkene, NAW, Contactgegevens mantelzorger, signalen dementie.

Ondersteuning personen met verward gedrag

In de ondersteuning, opvang en zorg van mensen met verward gedrag is van belang dat de persoon zelf en zijn familie centraal staan. Hulpverleners werken nauw en integraal samenwerken en laten niet los voordat een ander het overgenomen heeft.

Identificerende gegevens gemelde persoon, Gegevens melder, tenzij anoniem gewenst, feitelijke gedragingen en omstandigheden van de gemelde persoon.

Zuidplas Verbindt

Met Zuidplas Verbindt wordt er aangesloten bij (bestaande) netwerken, worden buurten versterkt en worden inwoners aan elkaar verbonden om de sociale cohesie te vergroten.

NAW en contactgegevens van sleutelfiguren (gangmakers), ervaringsverhalen van gebruikers Lief en Leedstraten,

Vrijwilligersondersteuning en -waardering

Zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Zuidplas enthousiast maken en houden voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligers(organisaties) worden ondersteund op gebied van werving, waardering en deskundigheidsbevordering.

NAW en contact gegevens (potentiele) vrijwilligers.

Mantelzorgondersteuning en -waardering

In Zuidplas worden mantelzorgers gezien, herkend en gewaardeerd voor hun belangrijke bijdrage en bijgestaan wanneer nodig.

NAW en contactgegevens (potentiele) mantelzorgers, persoon voor wie mantelzorg wordt verricht, rekeningnummer.

Ouderenadvisering

Levering professionele ouderenadvisering zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren.

NAW en contactgegevens oudere en mantelzorger

Integratie- bevorderende activiteiten

Mensen met een achterstand, onder andere als gevolg van hun niet-Nederlandse achtergrond en/of laag inkomen, zijn geïntegreerd in de samenleving van Zuidplas.

NAW en contactgegevens

Ondersteuning Molukse gemeenschap

1. Het bieden van dagopvang en activiteiten om ouderen in een prettige sfeer zo lang mogelijk actief en zelfstandig te houden. Enerzijds om Molukse ouderen op te vangen die dreigen te vereenzamen en anderzijds om Molukse mantelzorgers te ontlasten. 2. Het bieden van sociale- en welzijns- en beweegactiviteiten aan (Molukse) ouderen om zo lang mogelijk actief en zelfstandig te blijven.

NAW en contactgegevens

Armoede-, minima- en schuldenbeleid

Doeleinde

Soort gegevens

Geldzaken

Inwoners die financieel en/of administratief minder zelfredzaam zijn tijdelijk ondersteuning bieden op het terrein van belastingen, toeslagen, administratie, armoede en schulden.

NAW en contactgegevens, beschrijving van financiële situatie van hulpbehoevende ter onderbouwing van de aanvraag.

Vroegsignalering

Inwoners met een beginnende schuld of betaalachterstand ondersteuning aan te bieden om het escaleren van financiële problemen te voorkomen.

NAW en contactgegevens, Hoogte van de betaalachterstand bij energie-, waterbedrijven en zorgverzekeraars, hulptraject of plan van aanpak.

Wisselgeldbudget

Het wisselgeldbudget is de mogelijkheid voor een Sociaal Werker om een inwoner (eenmalig) financieel te ondersteunen zodat grotere problemen (financieel en/of sociaal) voorkomen kunnen worden of om de participatie van inwoners te vergroten.

NAW en contactgegevens, beschrijving van financiële situatie van hulpbehoevende ter onderbouwing van de aanvraag.

Wet inburgering 2013

Doeleinde

Soort gegevens

Begeleiding ondertussengroep

Asielmigranten die in de periode van 1 januari 2021 – 31 december 2021 inburgeringsplichtig zijn geworden begeleiden bij hun inburgeringsproces, zodat zij tijdig aan de inburgeringsvereisten voldoen en zoveel mogelijk (in taalrijke omgevingen) participeren.

Taalniveau, mogelijkheden tot arbeidsparticipatie, mate van zelfredzaamheid, werkervaring in het land van herkomst en internationale diplomawaardering of indicatie onderwijsniveau, participatieverklaringstraject, vrijstelling of ontheffing (op medische gronden).

ELIP-ondersteuning

Inburgeringsplichtigen die door tijdnood of tekort aan middelen risico lopen om niet tijdig aan de inburgeringsplicht te voldoen, worden met aanvullend advies en begeleiding geholpen om alsnog binnen de gestelde termijn het inburgeringstraject af te ronden.

NAW, contactgegevens, persoonlijke en financiële situatie.

Wet inburgering 2022

Doeleinde

Soort gegevens

Casusregie inburgeringsproces

Inburgeraars worden begeleid en gestimuleerd gedurende hun inburgeringsproces en voldoen tijdig aan de vereisten van de inburgeringsplicht.

NAW, contactgegevens, taalniveau, mate van zelfredzaamheid, werkervaring land van herkomst, persoonlijk plan, verwijtbaar gedrag,

Educatie

Doeleinde

Soort gegevens

Huiswerkbegeleiding jongeren

Jongeren met een achterstand, o.a. als gevolg van hun niet-Nederlandse achtergrond en/of laag inkomen, zijn geïntegreerd in de samenleving van Zuidplas.

NAW, contactgegevens

Huiswerkbegeleiding volwassenen

Inwoners met een achterstand, o.a. als gevolg van hun niet-Nederlandse achtergrond en/of laag inkomen, zijn geïntegreerd in de samenleving van Zuidplas.

NAW, contactgegevens

Maatschappelijk domein

Doeleinde

Soort gegevens

Brede Activiteiten in Scholen (Brains)

Een bijdrage te leveren aan de brede ontplooiing van jeugd & jongeren door een laagdrempelige deelname aan activiteiten op het terrein van kunst, cultuur, sport en welzijn.

NAW, contactgegevens deelnemers. Voor- en achternaam van deelnemers worden genoemd in de bevestigingsmail van een activiteit (onder een pseudoniem opgeven is ook mogelijk).

Overige dienstverlening

Doeleinde

Soort gegevens

Gehandicaptenparkeerkaart

Het zorgen dat personen met bepaalde (fysieke) beperkingen onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats mogen parkeren en tevens gedurende maximaal 3 uur op plaatsen waar een parkeerverbod geldt.

NAW aanvrager, medische gegevens, mate van loopbeperking, resultaat geneeskundig onderzoek.

Woonurgenties

Woningurgentie aanvragen en advies over urgentie

NAW, contactgegevens, resultaat medisch advies

Leerlingenvervoer

Passende vervoersvoorziening aan leerlingen aanbieden

NAW, Contactgegevens, medische gegevens indien noodzakelijk, rekeningnummer.

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd

Het meten van de cliëntervaring in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

NAW, contactgegevens cliënten, klantervaring.

Ondersteuning gedupeerden KOTA (Kinderopvangtoeslagen-affaire) 76

Gedupeerde inwoners van deze affaire zie zich bij de Belastingdienst hebben gemeld actief benaderen, nagaan of er een ondersteuningsvraag is op het gebied van wonen, werk, zorg, opvoeding of financiën en deze ondersteuning tot stand brengen.

NAW, contactgegevens, ondersteuningsvraag

Stichting ZO! houdt een Verwerkingsregister bij. Per proces zijn de gebruikte persoonsgegevens, het doel waarvoor de worden gebruikt, de wettelijke grondslag en hun bewaartermijnen opgenomen. Indien u hiervoor interesse heeft kunt u deze opvragen bij de functionaris gegevensbescherming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting ZO! en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar FG @stzo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak op deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. U kunt ook langskomen en uw paspoort aan ons tonen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting ZO! bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen zoals die zijn vastgelegd in de selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020. De selectielijst is van toepassing op die gemeentelijke taken die in mandaat worden uitgevoerd door Stichting ZO!. In het Verwerkingsregister is per proces de specifieke bewaartermijn aangegeven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting ZO! verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U wordt vooraf geïnformeerd met welke partijen uw gegevens worden gedeeld en daarna vragen wij uw toestemming.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting ZO! blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Camerabewaking

De locatie ‘t Blok wordt bewaakt met een camera. Deze beelden worden op afstand uitgelezen indien er sprake is of is geweest van een incident. De beelden worden een beperkte periode bewaard.

Website

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting ZO! gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Stichting ZO! wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting ZO! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantcontactcenter of via FG@stzo.nl

Datalekken

Ondanks alle inspanningen kunnen incidenten helaas voorkomen. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief of een dossier dat kwijtraakt. In deze gevallen kan sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat Stichting ZO! daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en willen, indien nodig, de betrokken personen informeren over het verlies. Mocht u het vermoeden hebben dat er sprake is van een datalek, meld dit dan direct bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

E-mail: FG@stzo.nl
Postbus 191
2910 AD Nieuwerkerk aan den IJssel

Wijzigingen

Stichting ZO! kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt en indien deze op u van toepassing zijn krijgt u daarover bericht.

Dit betreft versie 1.2 dd 8 maart 2022.