Het schoolmaatschappelijk werk valt in de gemeente Zuidplas onder de verantwoordelijkheid van Stichting ZO!. De hulp en ondersteuning vanuit het schoolmaatschappelijk werk richt zich op leerlingen en ouders uit het basisonderwijs én op onderwijspersoneel. De schoolmaatschappelijk werker is daarmee de verbinding tussen onderwijs en zorg.

Het schoolmaatschappelijk werk is er op gericht problemen bij leerlingen en ouders in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren; gericht op het versterken van hun eigen probleemoplossend vermogen. Voorbeelden van thema’s kunnen zijn:

 • Het vergroten van sociale vaardigheden
 • De omgang met vervelende gebeurtenissen
 • Weerbaarheid vergroten
 • Hoe om te gaan met verschillende emoties

Heeft u zorgen over uw kind?

Als school zich zorgen maakt over uw kind, dan zullen zij dit eerst met u bespreken. Zij kunnen adviseren om contact op te nemen met het schoolmaatschappelijk werk. Maakt u zich zelf zorgen over u kind dan kunt u direct contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk. U kunt de contactgegevens opvragen bij de intern begeleider van school of contact opnemen met Stichting ZO!.

Werkwijze

De schoolmaatschappelijk werker zal eerst een oudergesprek met u aangaan. Samen met de ouder(s), het kind (en vaak ook de leerkracht) wordt het doel bepaald. Wat willen het kind/de ouders en eventueel de school bereiken met de geboden hulp? Zijn er bepaalde vaardigheden die het kind moet leren (al dan niet ondersteund door anderen)? Dit vormt de basis voor verdere hulpverlening De schoolmaatschappelijk werker besluit, samen met betrokkenen, zelf hulp te gaan verlenen of om eventueel door te verwijzen. Voor iedere vorm van hulp is toestemming van de beide ouders vereist (tenzij het gezag bij één van beide ouders rust). 
De hulp is vooral gericht op het herstel van gezond functioneren van het kind in relatie tot zijn omgeving. Er wordt geprobeerd de vaardigheden van kind, ouders en school te versterken.

Traject

Na het oudergesprek en de kennismaking met het kind kan er een traject opgestart worden. De samenwerking met ouders en school is hierin erg belangrijk. Het is belangrijk dat er een gezamenlijk inzet en betrokkenheid is (afhankelijk van het doel waaraan gewerkt wordt). Ook kan het kind besproken worden binnen het ZorgAdviesTeam van school. Ouders moeten hier toestemming voor geven. De school kan verschillende hulpverleners vanuit verschillende organisatie vragen deel te nemen aan het ZAT (zoals de Jeugdgezondheidszorg, het Schoolmaatschappelijk Werk en bijvoorbeeld het Samenwerkingsverband van de school).
Tijdens het traject wordt er gewerkt aan de hulpvraag vanuit ouders, kind en/of school. Zo kan er schoolondersteuning geboden worden, hulpverlening aan ouders en/of kind in de vorm van het versterken van verschillende vaardigheden maar kan er ook een toeleiding zijn naar verdere hulpverlening. Dit laatst wordt altijd in samenspraak gedaan met ouders

Afsluiting

Bij de afsluiting van ieder hulpverleningstraject is er een evaluatiegesprek met de betrokkenen. Dit kan telefonisch of op school. Zijn de doelen behaald of is er gekozen voor verwijzing naar verdere hulpverlening. De schoolmaatschappelijk werken kan dan zorg dragen voor de verdere verwijzing of zal dit samen met ouders of een medewerker van Stichting ZO doen.

Privacy

De schoolmaatschappelijk werker volgt de richtlijnen van de privacy en heeft hiervoor ten allen tijde toestemming nodig van de leerling en/of zijn ouders. Wanneer ouders een traject aangaan voor het schoolmaatschappelijk werk dan geven zij hierbij direct toestemming voor registratie in het registratiesysteem van stichting ZO. Overleg met derde, doorverwijzing etc zullen ten aller tijdens eerst met ouders besproken worden.

Welke trainingen zijn er?

Zie onderstaande overzicht aan trainingen die toegankelijk zijn voor alle kinderen in het basisonderwijs.  

Faalangsttraining

Je kunt meer dan je denkt! De faalangstreductietraining voor kinderen die onzeker zijn, angstig zijn voor prestatie op leergebied, angst hebben om afgewezen te worden of angst hebben om fouten te maken.

Doel van de training

Kinderen met faalangst voelen zich vaak minder goed dan ze zijn. Tijdens de training leren de
kinderen op een leuke en ontspannen manier dat ze wel goed zijn, dat ze fouten mogen maken en
hoe ze daarvan kunnen leren. Want fouten maken mag. Daar leren we juist van. Het is belangrijk
om ze te leren hoe ze omgaan met de angsten die ze hebben. Tijdens de training leggen we de
nadruk op preventie van faalangst maar ook op het herkennen van faalangst.
De kinderen leren basisvaardigheden om te voorkomen dat ze faalangstig worden en hoe ze zelf
faalangst leren herkennen en hoe ze hier mee om kunnen gaan.


We besteden aandacht aan bijvoorbeeld:

 • Emoties
 • Wat gebeurt er met je lichaam
 • Helpende gedachten maken
 • Fouten maken mag
 • Oplossingen bedenken
 • Het G model

De training bestaat uit:

 • 6 bijeenkomsten van 1 uur
 • 1 evaluatiebijeenkomst voor ouders
 • Maximale groepsgrootte is 8 kinderen

De organisatie en uitvoering van de training wordt gedaan door de trainers: Esther Looije en
Kristie Beijeman, Schoolmaatschappelijk werkers van Stichting ZO! Weet u nog niet of de training
geschikt is voor uw kind? Of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor wie?

Kinderen die last hebben van onzekerheid en faalangst. Er zijn 2 trainingen, namelijk voor kinderen uit groep 4-5-6 (leeftijd 6-9 jaar) en groep 6-7-8 (Leeftijd 9-12 jaar).

Kosten:

Er zijn geen kosten verbonden aan deze training.

Waar en wanneer?

Kijk in de agenda voor een overzicht van actuele trainingen.

Aanmelden?

Aanmelding kan via de SMW’er Kristie Beijeman: k.beijeman@stzo.nl / 06-82095184 en Esther Looije: e.looije@stzo.nl / 06-82063929

Kiestraining

Hoe ga jij om met een scheiding? KIES staat voor ‘Kinderen In Echtscheiding Situatie’. Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe kinderen omgaan met de situatie kan heel verschillend zijn. KIES helpt u en uw kind!

Doel van de training

KIES besteedt aandacht aan de belangrijkste gevolgen voor kinderen en ouders tijdens of na de scheiding. Bijvoorbeeld:

 • Verstoorde communicatie
 • Concentratie en leren
 • Gedrag
 • Veranderingen
 • Nieuwe partners

Bij KIES krijgen kinderen door middel van leuke werkvormen, zoals tekenen, spel, muziek, toneel, schrijven en praten, de ruimte om te vertellen wat zij op hun hart hebben.

 • Kinderen leren beter begrijpen wat ze meemaken.
 • Kinderen leren manier om te kunnen omgaan met voor hun moeilijke situaties.
 • Kinderen vinden herkenning bij elkaar.

De training bestaat uit:

 • 8 kind bijeenkomsten
 • 2 ouderbijeenkomsten (informatie en evaluatiebijeenkomst)

KIES is een onderzocht programma door de Universiteit van Utrecht en wordt onder andere erkent door de NJI. De organisatie en uitvoering van de training wordt gedaan door de trainers: Esther Looije en Kristie Beijeman, Schoolmaatschappelijk werkers van Stichting ZO! Weet u nog niet of de training geschikt is voor uw kind? Of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor wie?

Er zijn 2 trainingen, namelijk voor kinderen uit groep 4-5-6 (leeftijd 6-9 jaar) en groep 6-7-8 (Leeftijd 9-12 jaar).

Kosten:

Er zijn geen kosten verbonden aan deze training.

Waar en wanneer?

Kijk in de agenda voor een overzicht van actuele trainingen.

Aanmelden?

Aanmelding kan via de SMW’er Kristie Beijeman: k.beijeman@stzo.nl / 06-82095184 en Esther Looije: e.looije@stzo.nl / 06-82063929

Proptraining

Durf jij voor jezelf op te komen? Zet de eerste stap!

Tijdens deze weerbaarheidstraining leer je op een positieve manier weerbaarder te worden in de samenleving van nu.
Je leert assertief te reageren in verschillende contexten (op school, op straat en via sociale media). Ook het versterken van de assertieve vaardigheden leidt tot meer zelfvertrouwen bij kinderen en jongeren.

Doel van de training

Tegenwoordig moeten kinderen en jongeren niet alleen assertief reageren op school, bij vrienden, tijdens sportactiviteiten en wanneer ze uitgaan, maar ook op internet en hun mobiele telefoon. Tijdens de training ontwikkelen ze sociale vaardigheden om succesvol sociale interacties te kunnen aangaan. Veel jongeren hebben geen problemen met basale sociale vaardigheden zoals luisteren of een gesprek aangaan, maar wel om gericht assertieve vaardigheden te gebruiken.

De training is gebaseerd op het PROP-model en bestaat uit drie fasen:

 • Probleeminzicht bijbrengen
 • Werken aan gedragsverandering
 • Terugvalpreventie (ervoor zorgen dat de jongere in de toekomst niet terugvalt in oude gewoonten).

We gaan aan de slag met:

 • De relatie tussen denken, voelen en gedrag.
 • Assertief leren weigeren.
 • Assertief je mening durven geven.
 • Vaardigheden om problemen op te lossen.
 • Assertief omgaan met pesterijen en kritiek

De training bestaat uit:

 • 10 bijeenkomsten van één uur
 • 1 ouderavond (Deze avond wordt tijdens een van de bijeenkomsten gegeven)

Voor wie?

Voor kinderen van groep 7 en 8 (leeftijd 10 -12 jaar)

Kosten:

Er zijn geen kosten verbonden aan deze training.

Waar en wanneer?

Kijk in de agenda voor een overzicht van actuele trainingen.

Aanmelden

Aanmelding kan via de SMW’er Kristie Beijeman: k.beijeman@stzo.nl / 06-82095184 en Esther Looije: e.looije@stzo.nl / 06-82063929 of Ambulant Jongerenwerker Luug Smit: l.smit@stzo.nl / 06-34936769

Actuele trainingen

Wachtlijst

Heb je belangstelling voor een training maar zijn er geen actuele trainingen? Geef je dan op voor de wachtlijst via smw@stzo.nl. Je wordt geïnformeerd zodra er nieuwe data bekend zijn. 

Contact

Voor vragen of informatie kun je een e-mail sturen naar smw@stzo.nl of bellen met Esther Looije, Schoolmaatschappelijk werker, tel. 06-82063929, of Kristie Beijeman, Schoolmaatschappelijk werker, tel. 06-82095184.