Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle waarderingsactiviteiten die via het Vrijwilliger Informatie Punt (VIP) worden aangeboden. Met een waarderingsactiviteit bedoelen we alle activiteiten die worden aangeboden in het kader van vrijwilligerswaardering.
 • De waarderingsactiviteiten zijn uitsluitend bedoeld voor vrijwilligers die in Zuidplas wonen en/of in Zuidplas als vrijwilliger actief zijn.
 • De activiteiten worden kosteloos aangeboden.

Aanmelding en bevestiging

 • Aanmelden voor een activiteit gebeurt door het invullen van een online inschrijfformulier.
 • Telefonisch aanmelden is mogelijk voor hen die niet over een mailadres of computer beschikken. De medewerker van het VIP zal dan met de betrokkene het online inschrijfformulier invullen en de voorwaarden doornemen.
 • Inschrijven gebeurt op individuele basis. Het is niet mogelijk om je als groep aan te melden.
 • Bij vrijwel elke activiteit geldt een maximaal aantal deelnemers.
 • Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wie niet kan worden geplaatst, ontvangt daarvan bericht en komt op de reservelijst terecht.
 • Deelnemers ontvangen na aanmelding een bevestiging van inschrijving.
 • Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit ontvangen deelnemers een mail met daarin alle informatie over de locatie en het verloop van de activiteit.

Wijzigingen in het aanbod

 • Hoewel het waarderingsaanbod met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt het VIP zich het recht voor wijzigingen in het aanbod aan te brengen.
 • Aan het aanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is het VIP niet aansprakelijk.

Annulering door het VIP

 • Indien blijkt dat voor een bepaalde activiteit onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan het VIP besluiten de activiteit te annuleren.
 • Deelnemers krijgen hiervan uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit bericht.

Annulering door deelnemer

 • Tot 7 dagen voor aanvang van de activiteit kan een deelnemer kosteloos annuleren, tenzij anders vermeld. Dit dient bij voorkeur schriftelijk (per mail) te gebeuren.
 • Mocht er na deze 7 dagen, zonder geldige reden, worden afgemeld of is de deelnemer zonder afmelding niet aanwezig, dan is het VIP genoodzaakt, de gemaakte kosten op de deelnemer te verhalen. De kosten kunnen verschillen per activiteit.

Gebruik fotomateriaal

 • Tijdens waarderingsactiviteiten worden er foto’s gemaakt die worden gebruikt voor publicitaire doeleinden. Hebt u hiertegen bezwaar dan kunt u dit, voor de start van de activiteit, schriftelijk (via een mail) aan ons kenbaar maken.

Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen

 • Het VIP is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade, enz. van of aan uw eigendom(men) voor zover dit niet wordt veroorzaakt door nalatigheid van het VIP. U dient zich aan de huisregels van de accommodatie te houden waar de activiteit plaatsvindt.

Evaluatie

 •  Binnen het VIP doen wij aan effectmeting. Wij sturen deelnemers na afloop van een activitein een digitale evaluatie. Wij verzoeken u deze in te vullen.

Akkoordverklaring

 • Met het verzenden van het inschrijfformulier voor een waarderingsactiviteit verbindt u zich voor de gehele activiteit en verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden en de privacy en disclaimer van Stichting ZO!.